شاخصه شهر نمونه داشتن شهروندان قانونمدار است

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱ تیر ۱۳۹۸

همدان- ایرنا- شهردار همدان گفت: شاخصه اصلی شهر نمونه داشتن شهروندان قانونمدار است و جشنواره «شهروندان برگزیده» با هدف تقدیر و تشکر از شهروندان عامل به وظایف شهروندی برگزار می شود

منابع خبر
شاخصه شهر نمونه داشتن شهروندان قانونمدار است خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱ تیر ۱۳۹۸