نوری پیشکسوت استقلال: فدراسیون و کمیته انضباطی هوای پرسپولیس را دارند