سهم نیروهای داخلی در کودتای ۲۸ مرداد

کودتای ۲۸ مرداد به روایت کرمیت روزولت
بی بی سی فارسی
بی بی سی فارسی - ۳۰ مرداد ۱۳۹۲

۶۰ سال بعد از کودتای ۲۸ مرداد، نقش آمریکا و بریتانیا در سرنگونی دولت محمد مصدق بر کسی پوشیده نمانده. ولی این رخداد تاریخی تنها محصول تلاش نیروهای خارجی نبود. اما سهم نیروهای داخلی چه بود؟

منابع خبر
سهم نیروهای داخلی در کودتای ۲۸ مرداد بی بی سی فارسی - ۳۰ مرداد ۱۳۹۲
کودتای ۲۸ مرداد به روایت کرمیت روزولت بی بی سی فارسی - ۳۰ مرداد ۱۳۹۲
بازتاب ۲۸ مرداد در کار هنرمندان صدای آلمان - ۳۰ مرداد ۱۳۹۲