عرضه کالا به خارج از کشور در دستور کار تولیدکنندگان قمی قرار گرفته است

در جوامع بین المللی بازنشستگی آغاز دوره ای دیگر در ادامه دوره کار مفید و تلاش بیش از ۳۰ سال کار است. دوره ای از ادامه زندگی است که مورد بیشترین احترام و حمایت قرار میگیرند. دوره پختگی است. دوران کمال فکری است. در ایران اما اقتصاد ویران و بحران مالی و اقتصادی، زندگی هشتاد در صد از بازنسشتکان را تلخ کرده است
اخبار روز
خبرگزاری فارس - ۲۷ خرداد ۱۳۹۴

رئیس سازمان معدن، صنعت و تجارت استان قم با بیان اینکه تولیدکنندگان قمی نقش مهمی در تامین امکانات اولیه برخی از کالاهای داخلی دارند گفت: عرضه کالا به نقاط مختلف ایران اسلامی و خارج از کشور در دستور کار این قشر قرار گرفته است

منابع خبر