کارگروه اجرایی شدن قانون تجارت الکترونیکی تشکیل شد

کارگروه اجرایی شدن قانون تـجارت الکترونیکی در دولت تشکیل شد
ایسکا نیوز
ایلنا - ۶ آبان ۱۳۸۸

هیئت دولت، اختیارات خود در قانون تجارت الکترونیکی را به کارگروهی متشکل از وزیران بازرگانی (رییس)، ارتباطات، راه، صنایع و معادن و اقتصاد تفویض کرد. ایلنا: هیئت دولت در راستای قانونمند کردن فعالیت های اقتصادی در محیط مجازی و تسریع در روند اجرایی شدن آیین نامه ها و دستور العمل های مندرج در قانون تجارت الکترونیکی، کارگروهی را برای اجرایی شدن ماده ۷۹ قانون تـجارت الکترونیکی تشکیل داد. به گزارش ایلنا ،با تصویب دولت، اخـتیارات هیئـت وزیران مـندرج در ماده (۷۹) قانون تـجارت الکترونیکی ـ مصوب۱۳۸۲ـ به کارگروهی متشکل از وزیران بازرگانی (رییس)، ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه وترابری، صنایع و معادن و امور اقتصادی و دارایی تفویض شد. بر این اساس، مصوبات اکثریت وزیران یادشده پس از تأیید رییس جمهور، با رعایت آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است. گفتنی است، بر اساس ماده ۷۹ قانون تـجارت الکترونیکی ، وزارت بازرگانی موظف است زمینه های مرتبط با تجارت الکترونیکی را که در اجرای این قانون موثر می باشند شناسائی کرده و با ارائه پیشنهاد و تایید شورای عالی فناوری اطلاعات، خواستار تدوین مقررات مربوطه و آئین نامه های این قانون توسط نهادهالی ذی ربط شود.

"هیئت دولت، اختیارات خود در قانون تجارت الکترونیکی را به کارگروهی متشکل از وزیران بازرگانی (رییس)، ارتباطات، راه، صنایع و معادن و اقتصاد تفویض کرد"این آیین نامه ها و مقررات پس از تصویب هیات وزیران به مرحله اجرا در خواهند آمد. سایر آیین نامه های مورد اشاره در این قانون به ترتیب ذیل تهیه خواهند شد. الف – آیین نامه مربوط به مواد (۳۸) و (۴۲) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ب – آیین نامه مربوط به مواد (۵۶) و (۵۷) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ج – آیین نامه مربوط به ماده (۶۰) این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

پایان‌پیام

منابع خبر