وزیر امور خارجه فرانسه وارد ترکیه شد

خبرگزاری جمهوری اسلامی -
منابع خبر
وزیر امور خارجه فرانسه وارد ترکیه شد شفاف -
وزیر امور خارجه فرانسه وارد ترکیه شد خبرگزاری جمهوری اسلامی -