وزیر امور خارجه فرانسه وارد ترکیه شد

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۶ آبان ۱۳۹۰
منابع خبر
وزیر امور خارجه فرانسه وارد ترکیه شد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۶ آبان ۱۳۹۰