اهدای کالبد به دانشگاه علوم پزشکی سمنان

باشگاه خبرنگاران - ۲۴ اسفند ۱۳۹۷
منابع خبر
اهدای کالبد به دانشگاه علوم پزشکی سمنان باشگاه خبرنگاران - ۲۴ اسفند ۱۳۹۷