دفتر مرکل دو تابلوی نقاشی امیل نولده را از دیوار برداشت

صدای آلمان - ۱۵ فروردین ۱۳۹۸

دفتر صدراعظم آلمان تأیید کرد که دو تابلو از امیل نولده را از دیوار برداشته است. نولده نقاشی نوگرا بود که گرایش‌های ناسیونال‌سوسیالیستی داشت، هر چند که رژیم نازی به کارهای او انگ "هنر منحط" زده بود

منابع خبر