ناهمگونی اعضاء در شورای شهر ، فرصت یا تهدید؟

ناهمگونی اعضاء در شورای شهر ، فرصت یا تهدید؟
خبرگزاری جمهوری اسلامی
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۵ فروردین ۱۳۹۶

ناهمگونی اعضاء در شورای شهر ، فرصت یا تهدید؟ روزنامه سوال جواب چاپ استان گیلان در شماره چهارشنبه ۱۶ فروردین ماه، مطلبی در قسمت یادداشت امروز با عنوان ناهمگونی اعضاء در شورای شهر ، فرصت یا تهدید؟ به قلم فاطمه شعاع شرق در ارتباط با اهمیت سوق یافتن تمامی نظرها و سلایق اعضای شورای شهر در جهت سازندگی و توسعه رشت منتشر کرده است.

فلسفه تشکیل شورا را می توان به نوعی تقویض امور به مردم دانست به گونه ای که مردم در سرنوشت خود مشارکت داشته باشند ولی این طور نیست که لزوماً شورا ماهیت همگون و هماهنگی همانند نظام های اداری و سازمانی داشته باشد.مسلما اداره تیمی که اعضای آن به گروه، حزب، قوم، دیدگاه و نژادهای مختلف تعلق دارد، مستلزم رعایت نوعی توازن است. ناهمگونی در بسیاری از موارد، درست است که می تواند موجب بروز مشکلاتی شود و شاید برقراری انسجام در گروه را کمی مشکل کند اما از طرفی باعث می شود مسائل و مشکلات از دیدگاه های تازه ای مورد توجه قرار گیرند و اتفاقا کارایی تیم ها زمانی به بهترین شکل نشان داده می شوند که آنها درصدد حل مسائل برآیند یا بخواهند تصمیمات جدیدی بگیرند چون اعضای گروه ناهمگون هستند و دارای دیدگاه های مختلف، بنابراین احتمال اینکه راه حل ضعیف ارائه گردد، بسیار کم خواهد بود و از طرفی احتمال نبودن توافق نظر یا دیدگاه مشترک مستلزم صرف وقت بسیار زیادی درباره مسائل و حل آن است؛ البته با گذشت زمان این جنبه مثبت گروه افزایش یافته و احتمال ارائه راه حل های ضعیف بسیار کمتر می شود و از طرفی اختلاف نظرها از بین خواهد رفت چون اعضای گروه با یکدیگر آشنا هستند و انسجام تیم افزایش یافته و به هم افزایی منجر می شود.بنابراین اگر بحث های گروهی و توانایی افراد در گروه ها را مصداقاً در نهادهایی مانند شورای شهر بررسی کنیم، خواهیم دید که در نهاد مردمی همانند شورای شهر در واقع هر کدام از افراد بر این اساس انتخاب می شوند که نماینده بخشی از مردم از لحاظ تفکرات، نگرش ها و سلایق هستند و مطلوبیت یک شخص برای تمامی افراد تقریباً ناممکن خواهد بود بر این اساس شاکله تشکیل شورا مسلماً با ناهمگونی شکل خواهد گرفت ولی آیا از این ناهمگونی می توان در جهت ساخت فرصت ها و تأمین بیشتر منافع شهروندان استفاده کرد؟به امید اینکه همه آحاد جامعه با تمامی اختلاف سلایق و نظرها در جهت وحدت به هدف مشترک که همانا سازندگی، آبادانی و توسعه شهر عزیزمان رشت است، حرکت کنند.۲۰۰۷

منابع خبر
ناهمگونی اعضاء در شورای شهر ، فرصت یا تهدید؟ خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۵ فروردین ۱۳۹۶