سرباز استقلالی!

سرباز استقلالی!/عکس

فردا
جهان نیوز - ۱۵ شهریور ۱۳۹۲

در حاشیه دربی پایتخت.

منابع خبر
سرباز استقلالی!/عکس فردا - ۱۵ شهریور ۱۳۹۲
سرباز استقلالی! جهان نیوز - ۱۵ شهریور ۱۳۹۲