فروش نفت در "بازار خاکستری" و "اختلافات بچه‌گانه داخلی"

صدای آلمان -

معاون وزیر نفت ایران از بازار خاکستری برای دورزدن تحریم‌ها و فروش نفت سخن می‌گوید. زمانی‌نیا همزمان به "اختلافات جناحی" و "سیاست‌زدگی" در ایران اشاره می‌کند و فرصتی که برجام به وجود آورده بود و به بطالت گذشت

منابع خبر
فروش نفت در "بازار خاکستری" و "اختلافات بچه‌گانه داخلی" صدای آلمان -