ناصر هوشمند وزیری درگذشت

آفتاب - ۱۰ تیر ۱۳۹۸
منابع خبر
ناصر هوشمند وزیری درگذشت آفتاب - ۱۰ تیر ۱۳۹۸