افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و سیستم بانکی

افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و سیستم بانکی
آفتاب
آفتاب -

آفتاب: اداره بررسی‌های و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی آمارهای سه‌ماهه اول سال جاری کشور را منتشر کرد. این آمارها از کاهش دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی و همچنین افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و سیستم بانکی حکایت می‌کند. همچنین حجم نقدینگی و حجم اسکناس و مسکوک هم از اسفند ۸۷ تا خرداد ۸۸ افزایش داشته است. میزان سپرده‌ها و سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی هم با کاهش همراه بوده است. این آمارها همچنین از افزایش دارایی‌های بانکی در سه‌ماهه اول امسال حکایت می‌کند.

"آفتاب: اداره بررسی‌های و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی آمارهای سه‌ماهه اول سال جاری کشور را منتشر کرد"* حجم نقدینگی حجم نقدینگی در خرداد ماه سال جاری نسبت به پایان سال ۸۷ حدود هفت هزار میلیارد تومان افزایش داشته و با ۳.۶ درصد رشد از ۱۹۰ هزار و ۱۳۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به ۱۹۷ هزار و ۴۸ میلیارد و ۵۱۰ میلیون تومان رسیده است. در خردادماه امسال ۴۸ هزار میلیارد تومان از حجم نقدینگی پول و ۱۴۸ هزار میلیارد تومان شبه‌پول بوده است. * حجم اسکناس و مسکوک حجم اسکناس و مسکوک در پایان خرداد سال ۸۸ با افزایش ۵۸۹ میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومانی و رشد ۲.۸ درصدی نسبت به اسفند ۸۷ به ۲۱ هزار و ۳۲۴ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان رسیده است. میزان اسکناس و مسکوک در سال گذشته معادل ۲۰ هزار و ۷۳۴ میلیارد و ۶۷۰ میلیون تومان بود که این رقم نسبت به اسفند سال ۸۶ از ۱۳۲.۳ درصد رشد برخوردار بوده است. از این رقم ۱۳ هزار و ۴۷۸ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان از مجموع اسکناس و مسکوک در دست اشخاص، شش هزار و ۱۵۳ میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان نزد بانک‌ها و همچنین یک هزار و ۶۹۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان در اختیار بانک مرکزی است.

* سپرده‌های بانک‌ها میزان سپرده‌ بانک‌ها و موسسات اعتباری در بانک مرکزی در خرداد ۸۸ نسبت به اسفند ۸۷ با سه هزار و ۷۳۳ میلیارد و ۱۸۰میلیون تومان کاهش و نرخ کاهش ۱۱.۲ درصدی از ۳۳ هزار و ۴۴۹ میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان به ۲۹ هزار و ۷۱۶ میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری در بانک مرکزی در سال ۸۷ از رشد ۲۰.۶ درصدی برخوردار بوده است. * سپرده‌های قانونی بانک‌ها در خردادماه سال جاری معادل ۲۱ هزار و ۵۰۳ میلیارد و ۳۴۰ میلیون تومان از مجموع سپرده‌ بانک‌ها و موسسات اعتباری در بانک مرکزی مربوط به سپرده قانونی است و با احتساب حجم سپرده‌های قانونی نزد بانک مرکزی در پایان سال ۸۷ که معادل ۲۲ هزار و ۵۲۲ میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان بوده کاهش ۴.۵ درصدی نشان می‌دهد. * دارایی‌های سیستم بانکی دارایی‌های سیستم بانکی طی سه ماه ابتدایی سال جاری با ۱.۸ درصد رشد نسبت به اسفند ۸۷ حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و به ۵۴۹ هزار و ۲۱۷ میلیارد و ۸۳۰ میلیون تومان رسید. جمع دارایی‌های سیستم بانکی در پایان سال ۸۷ معادل ۵۳۹ هزار و ۲۸۷ میلیارد و ۲۰ میلیون تومان اعلام شده بود.

"این آمارها از کاهش دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی و همچنین افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و سیستم بانکی حکایت می‌کند"* بدهی‌های ارزی بانک مرکزی بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در خرداد ۸۸ با دو هزار و ۳۲۵ میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان کاهش و نرخ کاهش ۱۰.۸ درصدی نسبت به اسفند ۸۷ از ۲۱ هزار و ۴۴۶ میلیارد و ۷۰ میلیون تومان به ۱۹ هزار و ۱۲۰ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان رسید. با وجود افزایش ۸۲.۳ درصدی بدهی‌های ارزی بانک مرکزی از خرداد ۸۶ تا خرداد ۸۷، بدهی‌های ارزی این بانک از خرداد ۸۷ تا خرداد ۸۸ کاهش ۴۹.۵ درصدی داشته است. * دارایی‌های خارجی بانک مرکزی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سه ماهه اول امسال با کاهش بیش از سه هزار میلیارد تومانی معادل ۰.۵ درصد کاهش داشته و از ۷۷ هزار و ۸۴۹ میلیارد و ۸۷۰ میلیون تومان در اسفند ۸۷ به ۷۷ هزار و ۴۳۰ میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان در پایان خردادماه رسیده است. البته دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سال ۸۷ هم از کاهش ۳.۸ درصدی برخوردار بوده است در حالی که از خرداد ۸۶ تا خرداد ۸۷ این دارایی‌های خارجی رشد ۳۷.۴ درصدی نشان می‌دهد. * دارایی‌های خارجی سیستم بانکی دارایی‌های خارجی سیستم بانکی در خرداد سال جاری ۱۲۶ هزار و ۳۵۵ میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفند سال قبل چهار هزار و ۷۳۷ میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان افزایش نشان می‌دهد.

این رقم در پایان سال ۸۷ معادل ۱۲۱ هزار و ۶۱۷ میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان بوده است و در خردادماه سال جاری نسبت به اسفندماه سال ۸۷ معادل ۳.۹ رشد داشته است. این رشد در خرداد ۸۸ نسبت به خرداد ۸۷ معادل ۱.۲ درصد بوده است اما در خرداد ۸۷ نسبت به خرداد ۸۶ معادل ۲۸.۳ درصد بوده است. * بدهی دولت به بانک مرکزی بدهی دولت به بانک مرکزی با افزایش دو درصدی نسبت به اسفند ۸۷ حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان است که افزایش ۲۷۶ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومانی و رشد ۲.۱ را نشان می‌دهد. رقم بدهی دولت به بانک مرکزی با کاهش ۱.۱ درصدی طی سال ۸۷ رقم ۱۳ هزار و ۲۵ میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان بوده است. * بدهی دولت به سیستم بانکی بدهی دولت به سیستم بانکی در خرداد ۸۸ نسبت به اسفند ۸۷ با حدود دو هزار میلیارد تومان افزایش و رشد ۸.۳ درصدی به ۳۱ هزار و ۵۶۱ میلیارد و ۸۰ میلیون تومان رسیده است.

بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در بازه زمانی یک‌ساله خرداد ۸۷ تا خرداد ۸۸ با ۱۳.۹ درصد افزایش معادل چهار هزار و ۷۳۷ میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان رشد داشته است

منابع خبر
افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و سیستم بانکی آفتاب -
بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش یافت تلویزیون واشنگتن -