احمدی نژاد بنزین ۱۰۰۰ تومانی را به صورت تلویحی تایید کرد

نرخی که احمدی‌نژاد تلویحا برای بنزین تاییدکرد؛ واکنش به بنزین 2000تومانی
همشهری
عصر ایران -

رئیس جمهور در یکصدمین سفر استانی هیئت دولت در استان خراسان رضوی با وجود تکذیب افزایش قیمت بنزین به لیتری ۲۰۰۰ هزار تومان اما به طور تلویحی بنزین ۱۰۰۰ تومانی را تایید کرد

منابع خبر
احمدی نژاد بنزین ۱۰۰۰ تومانی را به صورت تلویحی تایید کرد عصر ایران -
تایید بنزین ۱۰۰۰ تومانی از سوی احمدی نژاد فردا -
احمدی نژاد بنزین ۱۰۰۰ تومانی را تلویحا تایید کرد عصر ایران -
بنزین هزار تومانی تلویحا تایید شد فردا -
احمدی نژاد بنزین ۱۰۰۰ تومانی را تلویحا تایید کرد خبرگزاری مهر -