هزینه برگزاری مسابقه جهانی ۲ برابر بودجه یک سال فدراسیون است

باشگاه خبرنگاران - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
منابع خبر