بازگشت ۹۵ هکتار از اراضی ملی به منابع طبیعی

خبرگزاری میزان -

رئیس دادگستری شهرستان کلاله از بازگشت ۹۵ هکتار از اراضی ملی به منابع طبیعی با رای قضات کلاله خبر داد

منابع خبر
بازگشت ۹۵ هکتار از اراضی ملی به منابع طبیعی خبرگزاری میزان -