رفتار نماینده مجلس با یک جوان باخرزی گستاخانه بود/ این نماینده در خصوص FATF اطلاعاتی نداشت

در باب حرکت اعتراضی و اجتماعی سراسری معلمان در ۲۲ و۲۳ مهرماه ضروری است که بخصوص در بُعد جامعه شناسی، تاریخ و روانشناسی توده ها و تغییر تعادل نیروهای بالنده ی اجتماعی با نیروهای واپسگرای حاکم بررسی های همه جانبه و گسترده ای انجام شود. راهکارها، تاکتیک ها و راهبردهای مسیرهای بعدی این جنبش بخصوص توسط کل بدنه ی معلمان مورد موشکافی و ارزیابی قرار گیرد
اخبار روز
خبرگزاری دانشجو - ۲۶ مهر ۱۳۹۷


برخی حرکت ها در گذرگاههای تاریخی مسیر حرکت تاریخی یک ملت را در سیر پیشرونده و مثبت تغییر داده و دگرگون می کنند. جنبش آموزش نوین در یکصد و سی سال قبل تا جنبش مشروطه و نهضت ملی شدن نفت تا حرکت معلمان در سال ۴۱، خیزش مدنی در سال ٨٨ و دی ماه ۹۶ و جنبش اعتراضی معلمان در ۲۲ و ۲٣ مهرماه جاری نقطه ی عطفی در مبارزات تاریخی مردم ایران محسوب می شود. حرکت اخیر، بسیاری از مولفه ها و ویژگی های جنبش رهائی بخش مردم ایران در سال های آتی را تعیین خواهد کرد. تداوم جنبش فوق حرکت جامعه ی ایران به سمت پرتگاه تاریخی را که حکومت بانی آنست را متوقف خواهد کرد، نابسامانی های رو به گسترش اقتصادی – اجتماعی که از دلار هفت تومان تا ۱۵۰۰۰ تومان و کاهش تولید و عدم سرمایه گذاری، گسترش نابسامانی های اجتماعی، فقر، اعتیاد و فحشاء و تجارت دختران، نابودی محیط زیست و استفاده گسترده از ذخایر آبی و تهدید بی آبی، ریز گردها و جنگ های خارجی و غیرو هر معجزه ای برای نجات را منتفی کرده است. تنها حضور و دخالت و اعمال اراده ی مردم و عناصر و نیروهای آگاه و پیشرو که افق آن در جنبش معلمان ظهور یافت می تواند انهدام قطعی این جامعه را از مسیر محتوم سقوط نجات دهد.

" برخی حرکت ها در گذرگاههای تاریخی مسیر حرکت تاریخی یک ملت را در سیر پیشرونده و مثبت تغییر داده و دگرگون می کنند"تفاوت جنبش معلمان با جنبش کارگران طی ده های اخیر آنست که جنبش کارگران مقطعی و در سطح یک کارخانه و یا بنگاه تولیدی – و نه همه جانبه و سراسری- بوده، صرفاً مسائل معیشتی کارگران همان کارخانه را مد نظر دارد و با کسب آن به یک دوران رکود تا موضوع و خواست دیگر که عموما امتیازات مالی و بخشی می باشد، منتهی می شود. جنبش عظیم و گسترده ی کامیونداران که از نچرخیدن و قفل شدن چرخ های کامیون ها بجهت بی عدالتی گسترده در بی تناسبی تأمین قطعات یدکی و ملزومات و کرایه ها و عوارض دولتی ناشی می شد، یک جنبش عظیم گسترده در سطح کشور بود و دستاوردهای آن می بایست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در دیگر حرکت ها و جنبش های مردمی مورد استفاده قرار گیرد، اما آن نیز علی رغم شکوهش، جنبشی درخود و به مطالبات صنفی یک قشر خاص محدود می شد.
اما جنبش اعتراضی معلمان که یک مرجع فکری اجتماعی نیز هستند، ویژگی های خاصی و عمیقی در خود دارد. اولین خصیصه ی منحصر بفرد آن این است که سطح حقوق، رفاه و جایگاه اجتماعی معلمان، این اقشار گسترده و سراسری با درجه ی توسعه یافتگی، دمکراسی، عدالت اجتماعی و تقسیم تا حدودی عدالت اجتماعی پیوند دارد. بدین مفهوم که وقتی معلمان از سطح معیشت و رفاه خود دفاع می کنند این دفاع در خود، مبارزه برای دمکراسی، آزادی و عدالت اجتماعی نیز هست. با وجود دیکتاتوری در نظام آموزش، اساساً آموزش بی معناست.

آموزش بمفهوم درک پدیده های علمی و کسب دیدگاه نقادانه ی اجتماعی است و اساساً با پر کردن حافظه ذهن – که از کار انداختن اندیشه است – هیچ رابطه ای ندارد، لذا معلمان از «آزادی اندیشه و نقد» نیز دفاع می کنند. معلمان از ضرورت آموزش رایگان در تمامی ادوار تحصیلی دفاع کرده و بعبارت دیگر مدافع عدالت اجتماعی هستند.
در باب حرکت اعتراضی و اجتماعی سراسری معلمان در ۲۲ و۲٣ مهرماه ضروری است که بخصوص در بُعد جامعه شناسی، تاریخ و روانشناسی توده ها و تغییر تعادل نیروهای بالنده ی اجتماعی با نیروهای واپسگرای حاکم بررسی های همه جانبه و گسترده ای انجام شود. راهکارها، تاکتیک ها و راهبردهای مسیرهای بعدی این جنبش بخصوص توسط کل بدنه ی معلمان مورد موشکافی و ارزیابی قرار گیرد. این حرکت پتانسیل جلوگیری از فروپاشی اجتماعی ایران و رسیدن به ساحل آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی را در خود دارد.

"حرکت اخیر، بسیاری از مولفه ها و ویژگی های جنبش رهائی بخش مردم ایران در سال های آتی را تعیین خواهد کرد"این حرکت نمی بایست به دستاوردهای بسیار اندک و جزئی که حکومت ناگزیر از پرداخت آنست بسنده کرده و دچار تفرقه و تشتُت شود.
با تکرار چند جمله از مقاله ای با نام « معلمان محور دستیابی به توسعه، آزادی دمکراسی و عدالت اجتماعی در ایران» که ده روز قبل از جنبش اعتراضی معلمان در اینترنت در حد وسیعی منتشر گردید، موضوع را خاتمه داده و ادامه کار برای بررسی؛ تحقیق و کنکاش و نقد را به تمامی معلمان، حقوق دانان، محققین مردمی در علوم اجتماعی و اقتصادی و پیشروان فکری طبقات کارگر و زحمتکش و آزادیخواهان می سپارم در مقاله ی فوق آمده است: «[هیچگاه] پرچم تحول خواهی از دست پیشگامان آزادیخواهان، پیشروان فکری و اندیشه و معلمان و پیشروان طبقه زحمتکش از دست نیفتاد، هر چند با فراز و نشیب های زیادی همراه بوده است» در مورد ویژگی های حرکت معلمین آمده است:
- گستردگی همبسته در سراسر کشور، ویژگی ها و پتانسیل حرکت را بصورت بالقوه در خود دارند.
- ظرفیت کسب چارچوب های علمی و منطقی حرکت اجتماعی و تاریخی و خلق دانش و آگاهی را بهتر و بیشتر از اقشار دیگر با خود حمل می کنند.
- گستردگی آگاهی در بخش های مختلف، جوشش و رشد آگاهی در تمامی ابعاد طیف معلمان وجود دارد.
- در مبارزه برای افزایش سطح حقوق، معیشت، رفاه و درمان، از حیثیت و جایگاه انسانی خود و فرزندانشان و نسل های آتی دفاع می کنند.
- در مبارزه خود برای عمومی کردن آموزش و گسترش آگاهی در بین تمامی طبقات دفاع می کنند.
- به گسترش مبارزه ی دیگر طبقات و اقشار در کسب حقوق انسانی، آزادی؛ دمکراسی و عدالت اجتماعی مبادرت می کنند.
در مورد روش پیشبرد کار در مقاله آمده است: «آگاهی اجتماعی، همبستگی و افزایش توان طبقاتی و راهکارهای مبارزاتی می بایست از درون جوشیده و تمامی عناصر یک طبقه، طیف و صنف را در بر گیرد. محور تحول عبارتست از «خلق، به اشتراک گذاری و نگهداری و توسعه ی آگاهی ها در مفاهیم، راهکارهای سازمان یابی، روش ها و مُدل های تحول» در اعماق و صفوف یک صنف و طبقه است. در این نوع کسب بینش و دیدگاههای مشترک برای حرکت و تحول، پایه ای است که طبقات حاکم اساساً قادر سرکوب نیستند.

یک فرد یا مرکزیت نیست که آگاهی خلق و منتشر می کند بلکه تمامی عناصر طبقه است که چنین اقدامی کرده و آگاهی را خلق، به اشتراک گذاشته، منتشر و نگهداری می کنند. در اینصورت با توجه به اینکه سمت حرکت هستی اجتماعی و تاریخ نیز در کلیت خود – نه تمامی مقاطع – در جهت توسعه و تطور است، دستیابی به تحول و ایجاد جامعه ای نوین و آزاد همراه دمکراسی و عدالت اجتماعی امکانپذیر خواهد بود...»

* ناهید قادر - معلم بازنشسته 

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

منابع خبر

مهمترین اخبار

دیگر اخبار این روز

باشگاه خبرنگاران - ۲۶ مهر ۱۳۹۷
باشگاه خبرنگاران - ۲۶ مهر ۱۳۹۷