افزایش وخامت اوضاع نظامی سیاسی در افغانستان موجب نگرانی مسکو است

خبرگزاری جمهوری اسلامی -

تهران- ایرنا- «ضمیر کابلوف» رئیس اداره دوم آسیای وزارت امور خارجه روسیه و فرستاده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان اعلام کرد روسیه وبرخی همسایگان این کشور اوضاع نظامی سیاسی در افغانستان را بسیار نگران کننده می دانند و توافق کرده اند تماس ها و رایزنی های خود را در خصوص این موضوع ادامه دهند.

منابع خبر
افزایش وخامت اوضاع نظامی سیاسی در افغانستان موجب نگرانی مسکو است خبرگزاری جمهوری اسلامی -