جدول آخرین نرخ پیشنهادی آپارتمان تا ۶۰ متر

جدول/نرخ پیشنهادی آپارتمان تا 60 متر
فردا
جنبش راه سبز - ۲۹ آبان ۱۳۹۱

جـــرس: منابع خبری حوزه اقتصاد در ایران، آخرین نرخ پیشنهادی آپارتمان در پایتخت را تا مساحت شصت متر مربع به صورت جدول منتشر کرده اند.

به گزارش تارنمای آفتاب، این جدول به شرح زیر تدوین و منتشر شده است:

منابع خبر