برنامه‌های عملیاتی طرح تحول قضایی کشور ابلاغ شد

خبرگزاری میزان -

با تصویب طرح تحول قوه قضاییه و واگذاری مسئولیت ابلاغ، نظارت وگزارش پیشرفت اجرای برنامه به معاونت راهبردی، برنامه‌های عملیاتی تحول قضایی توسط معاونت راهبردی به واحد‌های ستادی قوه قضاییه ابلاغ شد

منابع خبر
برنامه‌های عملیاتی طرح تحول قضایی کشور ابلاغ شد خبرگزاری میزان -