"افغانستان" به دنبال توسعه نخلستانهای خرما است

خبرگزاری میزان - ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

بر اساس یک طرح پنج ساله، دولت افغانستان در نظر دارد در استانهای فراه، خوست، ننگرهار، نیمروز، هلمند، لغمان و قندهار، نخلستانهای خرما با هدف عرضه در بازار داخلی ایجاد نماید

منابع خبر
"افغانستان" به دنبال توسعه نخلستانهای خرما است خبرگزاری میزان - ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸