جزئیات جلسه شهرداری با استانداری تهران

خبرگزاری مهر - ۱۰ آذر ۱۳۹۳

مدیران شهرداری تهران با مدیران استانداری و استان تهران تشکیل جلسه دادند.

منابع خبر
جزئیات جلسه شهرداری با استانداری تهران خبرگزاری مهر - ۱۰ آذر ۱۳۹۳