کارنامه استان مرکزی در رونق تولیدصنایع مشکل دار موفقیت آمیز است

خبرگزاری جمهوری اسلامی -

ساوه - ایرنا - استاندار مرکزی گفت: کارنامه این استان در شاخص های رونق بخشی به تولید در صنایع مشکل دار و کاهش تعدیل نیرو و تعطیلی واحدهای صنعتی در سال گذشته موفق است

منابع خبر
کارنامه استان مرکزی در رونق تولیدصنایع مشکل دار موفقیت آمیز است خبرگزاری جمهوری اسلامی -