چین قهرمان پینگ پنگ تیمی بانوان

باشگاه خبرنگاران - ۲۶ مرداد ۱۳۹۵
منابع خبر
بانوان چین قهرمان تنیس روی میز تیمی شدند خبرگزاری فارس - ۲۶ مرداد ۱۳۹۵
بانوان چین قهرمان تنیس روی میز تیمی شدند فوتبالی‌ترین - ۲۶ مرداد ۱۳۹۵
چین قهرمان پینگ پنگ تیمی بانوان باشگاه خبرنگاران - ۲۶ مرداد ۱۳۹۵