گوشت اسب را بین فقرا تقسیم کنید!

وزیر آلمانی: گوشت اسب باید بین فقرا تقسیم شود
بی بی سی فارسی
جهان نیوز -

وزیر پیشنهاد داده است که مواد غذایی آلوده به گوشت اسب به جای دور ریخته شدن، بین فقرای آلمان و دیگر کشورهای اروپایی توزیع شود.

منابع خبر
گوشت اسب را بین فقرا تقسیم کنید! جهان نیوز -
گوشت اسب را دور نریزید؛ بین فقرا تقسیم کنید! خبرگزاری فارس -
وزیر آلمانی: گوشت اسب باید بین فقرا تقسیم شود بی بی سی فارسی -
وزیر آلمانی خواستار توزیع گوشت اسب شد! الف -