حمایت ماکرون از ریاست مرکل بر کمیسیون اروپا

جهان نیوز -

رئیس جمهور فرانسه بر این باور است که از نامزدی صدر اعظم آلمان برای ریاست بر کمیسیون اروپا حمایت خواهد کرد

منابع خبر
حمایت ماکرون از ریاست مرکل بر کمیسیون اروپا جهان نیوز -