لزوم مشارکت همگانی در صیانت از منابع آب و مقابله با خشکسالی در هرمزگان

خبرگزاری میزان -

صالحی بر لزوم مشارکت همگانی در صیانت از منابع آب و مقابله با خشکسالی در استان هرمزگان تأکید کرد

منابع خبر
لزوم مشارکت همگانی در صیانت از منابع آب و مقابله با خشکسالی در هرمزگان خبرگزاری میزان -