دعای روز هفدهم ماه رمضان +صوت

جهان نیوز - ۱۲ تیر ۱۳۹۴

خدایا راهنمائیم کن در آن به کارهای شایسته و برآور در آن حاجات و آرزوهای مرا ای کسی که نیازی به شرح حال و درخواست نداری...

منابع خبر
دعای روز هفدهم ماه رمضان +صوت جهان نیوز - ۱۲ تیر ۱۳۹۴