شیوه های سرقت از کارت های عابر بانک و راه های پیشگیری

عصر ایران -

سارقان عموما در قالب یک تیم کار می کنند، به عنوان مثال در نمونه ای از این گونه سرقت ها که اتفاق افتاده است، یکی از سارقان در حال دستکاری دستگاه خودپرداز و دیگری مواظب اطراف است تا در صورت بروز خطر نفر اول را آگاه کند

منابع خبر
شیوه های سرقت از کارت های عابر بانک و راه های پیشگیری عصر ایران -
روش جدید سرقت از مقابل عابر بانک تابناک -
روشی جدید برای سرقت از عابر بانک جهان نیوز -
روش جدید سرقت از مقابل عابر بانک + فیلم باشگاه خبرنگاران -