خانه حاج اسماعیل دولابی در قم / عکس

مزار حاج اسماعیل دولابی در قم/ عکس
شفاف
خبر آنلاین -

اندیشه  - ویژه نامه گروه اندیشه خبرآنلاین در بزرگداشت حاج اسماعیل دولابی/ این خانه چه خاطره ها در خود نهفته دارد. خانه کسی که هیچ گاه در پی کسب مراتب دنیا نرفت و مراد نشد و مرید نطلبید و جز دل صاف و قلب سلیم از ما چیزی نخواست. خانه مردی که روزی به مهر از دنیای تاریکمان گذر کرد و مردی. عکس زیر تصویر عارف بزرگ حاج اسماعیل دولابی در قم است.   /۶۲.

منابع خبر
مزار حاج اسماعیل دولابی در قم/ عکس شفاف -
مزار حاج اسماعیل دولابی در قم/ عکس خبر آنلاین -
خانه حاج اسماعیل دولابی در قم / عکس خبر آنلاین -
خانه حاج اسماعیل دولابی در قم /عکس جهان نیوز -
خانه حاج اسماعیل دولابی در قم / عکس خبر آنلاین -