تاکید بر چابکسازی مدیریتی و ساختاری با هدف تکریم مردم

خبرگزاری میزان -

مسجدی بر چابکسازی مدیریتی و ساختاری با هدف تکریم مردم تاکید کرد و گفت: سازمان پزشکی قانونی کاملا تخصصی، عدالت محور است که در حوزه کارشناسی به مردم خدمت می‌کند

منابع خبر
تاکید بر چابکسازی مدیریتی و ساختاری با هدف تکریم مردم خبرگزاری میزان -