زنده باد بهار یا ناهار (کاریکاتور)

زنده باد بهار یا ناهار (کاریکاتور)

عصر ایران
عصر ایران - ۲۰ اسفند ۱۳۹۱منابع خبر
کاریکاتور:زنده باد بهار یا ناهار تابناک - ۲۰ اسفند ۱۳۹۱
زنده باد بهار یا ناهار (کاریکاتور) عصر ایران - ۲۰ اسفند ۱۳۹۱