ماده ۳۱برنامه ششم توسعه با اضافه شدن قید «بر اساس موازین اسلامی» در ادامه «عدالت جنسیتی» تصویب شد

مهمترین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۷ شهریور ۱۳۹۵
دیپلماسی ایرانی - ۷ شهریور ۱۳۹۵