تحقیقات کارشناسان راهنمایی و رانندگی نشان می دهد ، سهم مشکلات مربوط به جاده ها در تصادفات ایران ۳۰ درصد ، سهم اشتباهات انسان ۵۲ درصد و سهم نواقص فنی خودرو ۱۳ درصد است.

تصادف در ایران: 30% جاده، 52 % انسان و 13 % خودرو
همشهری
واحد مرکزی خبر -

تحقیقات کارشناسان راهنمایی و رانندگی نشان می دهد ، سهم مشکلات مربوط به جاده ها در تصادفات ایران ۳۰ درصد ، سهم اشتباهات انسان ۵۲ درصد و سهم نواقص فنی خودرو ۱۳ درصد است.   به گزارش واحد مرکزی خبر ، نتایج این تحقیقات حاکی است که پارسال ۱۵۶ هزار تصادف در جاده های کشور ثبت شده که ۵۴ هزار تصادف ( ۳۰ درصد کل تصادف ها ) مربوط به عوامل ناشی از مشکلات مربوط به جاده ها بود. رئیس پلیس راه کشور دراین باره گفت: این تحقیقات نشان می دهد ۸۱ هزار تصادف که ۵۲ درصد کل تصادفات جاده ای را شامل می شود ناشی از اشتباهات انسانی بوده و بیش از ۲۰ هزار تصادف که ۱۳ درصد کل تصادفات را تشکیل می دهد بر اثر نواقص فنی خودرو روی داده است. سرهنگ علیرضا اسماعیلی افزود: به این ترتیب عامل انسانی اصلی ترین علت تصادفات درکشور است و پس از آن جاده و خودرو در ردیف دوم و سوم قرار دارند. وی با اشاره به اینکه از سال ۱۳۸۰ پلیس راهنمایی و رانندگی برای فرهنگ سازی ترافیک اقدامات خود را آغاز کرده است، گفت : در این جهت آموزش دانش آموزان و تشکیل همیاران پلیس از اقدامات تاثیر گذار در ارتقای فرهنگ ترافیک بوده است.

"تحقیقات کارشناسان راهنمایی و رانندگی نشان می دهد ، سهم مشکلات مربوط به جاده ها در تصادفات ایران ۳۰ درصد ، سهم اشتباهات انسان ۵۲ درصد و سهم نواقص فنی خودرو ۱۳ درصد است"سرهنگ اسماعیلی گفت: از سال ۱۳۸۵ پلیس راهنمایی و رانندگی به صورت جدی بحث فرهنگ سازی ترافیک را در رسانه ها پیگیری کرد و با برگزاری برنامه های آموزشی فرهنگ ترافیک را ارتقا داد.    

منابع خبر
عوامل تصادفات در ایران: ۳۰ درصد جاده فردا -
عوامل تصادفات در ایران: ۵۲ درصد انسان عصر ایران -
تصادف در ایران: 30% جاده، ۵۲ % انسان و ۱۳ % خودرو همشهری -