اثربخشی روش های القاء خلق مثبت بر بهبود خلاقیت سیالی کلامی و انعطاف پذیری دانشجویان

اثربخشی روش های القاء خلق مثبت بر بهبود خلاقیت سیالی کلامی و انعطاف پذیری دانشجویان
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۱۱ فروردین ۱۳۹۶

اثربخشی روش های القاء خلق مثبت بر بهبود خلاقیت سیالی کلامی و انعطاف پذیری دانشجویان

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی روش های القاء خلق بر بهبود خلاقیت سیالی کلامی و انعطاف پذیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد اجرا گردید.

چکیده

زمینه: خلاقیت یکی از توانایی های شناختی آدمی است. قاعدتاً از یک سبک شناختی متاثر می شود. رابطه دو جانبه ای بین خلق و شناخت وجود دارد. همانگونه که نحوه تفکر ما در شکل گیری حالات هیجانی نقش دارند حالات خلقی و عاطفی نیز بر فرایندهای شناختی تاثیر می گذارد.
این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی روش های القاء خلق بر بهبود خلاقیت سیالی کلامی و انعطاف پذیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد اجرا گردید. طرح پژوهش نیمه آزمایشی همراه با گروه کنترل و ارزیابی به صورت پیش آزمون پس آزمون بود.

"همانگونه که نحوه تفکر ما در شکل گیری حالات هیجانی نقش دارند حالات خلقی و عاطفی نیز بر فرایندهای شناختی تاثیر می گذارد"جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد و نمونه آماری ۴۰ نفر از دانشجویان این دانشگاه بودند که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند، و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. روش های القاء خلق مثبت به مدت ۶ جلسه ۹۰ دقیقه ای به گروه آزمایش آموزش داده شد. ابزار پژوهش شامل تست خلاقیت عابدی بود .نتایج حاصل از تحلیل کواریانس نشان داد که آموزش روش های القاء خلق(خلق مثبت) بر خلاقیت سیالی کلامی و انعطاف پذیری دانشجویان تاثیر داشته و باعث افزایش نمرات خلاقیت آن ها شد. از یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت، که روش های القاء خلق به طور معنی داری در سطح (۵/۰) توانسته بود باعث بهبود خلاقیت سیالی کلامی و انعطاف پذیری دانشجویان شود و ارتباط معنا داری بین روش القاء خلق و خلاقیت سیالی کلامی و انعطاف پذیری وجود داشت.
 

کلیدواژه ها: القاء خلق"؛ خلاقیت سیالی کلامی"؛ خلاقیت انعطاف پذیری

نویسندگان:

حسین ولی زاده قره قوزلو: روانشاس بیمارستان نیروی هوایی

کریم عسگری مبارکه: استادیار دانشگاه اصفهان

مهرداد کلانتری: دانشیار دانشگاه اصفهان

فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی - دوره ۶، شماره ۲، پاییز ۱۳۹۵.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

.

منابع خبر