نوار مغزی برجام و تله‌پاتی تلخ‌تر از جاسوسی

نوار مغزی برجام و تله‌پاتی تلخ‌تر از جاسوسی
خبرگزاری فارس
جهان نیوز - ۱۶ مهر ۱۳۹۶

حتی اگر مصیبت «دری اصفهانی را نادیده بینگاریم، آیا سخنان دیپلمات ارشد ایرانی در شورای روابط خارجی آمریکا، برای خواندن دست دولت و فشار برای تنظیم نامتوازن و خسارت بار برجام کافی نبود؟

منابع خبر
نوار مغزی برجام و تله‌پاتی تلخ‌تر از جاسوسی خبرگزاری دانشجو - ۱۶ مهر ۱۳۹۶