چهار عضو شورای شهر الشتر دستگیر شدند

جهان نیوز -

دادستان شهرستان سلسله از دستگیری چهار عضو شورای شهر الشتر در استان لرستان با حکم قضایی خبر داد

منابع خبر
چهار عضو شورای شهر الشتر دستگیر شدند جهان نیوز -