چهار عضو شورای شهر الشتر دستگیر شدند

جهان نیوز - ۱۰ تیر ۱۳۹۸

دادستان شهرستان سلسله از دستگیری چهار عضو شورای شهر الشتر در استان لرستان با حکم قضایی خبر داد

منابع خبر