کارگاه چوب بری - کرج (عکس)

20:07 - کارگاه چوب بری - کرج
خبر خونه
عصر ایران - ۲۴ آذر ۱۳۹۳

 چوب از قدیمی ترین مواد مهندسی در دست بشر بوده است زیرا انسان از دیر زمان بواسطه شکل طبیعی تنه درخت از آن بصورت نیمکت, گهواره, خانه چوبی و غیره استفاده می کرده است.

منابع خبر
۲۰:۷ - کارگاه چوب بری - کرج خبر خونه - ۲۴ آذر ۱۳۹۳
کارگاه چوب بری - کرج (عکس) عصر ایران - ۲۴ آذر ۱۳۹۳