عکس / صفحه اول امروز روزنامه ها، یکشنبه ۱ اردیبهشت، ۲۱ آپریل

عکس / صفحه اول امروز روزنامه ها،  یکشنبه 1  اردیبهشت، 21 آپریل

پیک ایران
پیک ایران - ۳۱ فروردین ۱۳۹۲منابع خبر
صفحه اول روزنامه های سیاسی- اجتماعی یکشنبه باشگاه خبرنگاران - ۳۱ فروردین ۱۳۹۲