محمدرضا منصوری رئیس هیئت شنای کردستان شد

خبرگزاری فارس - ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳

محمدرضا منصوری با کسب ۱۱ رأی از مجموع ۱۹ رأی مأخوذه به ریاست هیئت شنا، شیرجه و واترپلو کردستان انتخاب شد

منابع خبر
محمدرضا منصوری رئیس هیئت شنای کردستان شد خبرگزاری فارس - ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳