توافق یا عدم توافق برای ایران به چه معنا خواهد بود؟

بی بی سی فارسی - ۱۱ فروردین ۱۳۹۴

رسیدن به توافق در مرحله فعلی میان ایران و طرف مقابل، در اصل بیشتر اثرات فوری روانی دارد. قفلی را می شکند که سالهاست روی در تعامل ایران با جامعه جهانی زده شده، هم به دست سیاست های ایران و هم به دست مخالفانش در جهان

منابع خبر