گزارش تصویری از وقوع سونامی در ژاپن

گزارش تصویری از وقوع سونامی در ژاپن

شفاف
شفاف - ۲۰ اسفند ۱۳۸۹
منابع خبر