درس ها و عبرت های سیلاب های اخیر در کشور

فردا -

با مشاهده کارآمدی اکثر سدهای موجود در کشور می توان قضاوت کرد که هجمه ها و تردیدهایی که طی سالیان گذشته برای کارآمدی و ضرورت سد سازی در کشور وجود داشت، از روی اشتباه، ناآگاهی و احتمالاً غرض ورزی بوده است

منابع خبر
درس ها و عبرت های سیلاب های اخیر در کشور فردا -