همه باید یکپارچه در مقابل ظلم و بی قانونی آمریکا بایستیم

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸
منابع خبر
همه باید یکپارچه در مقابل ظلم و بی قانونی آمریکا بایستیم خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸