همه باید یکپارچه در مقابل ظلم و بی قانونی آمریکا بایستیم

خبرگزاری جمهوری اسلامی -
منابع خبر
همه باید یکپارچه در مقابل ظلم و بی قانونی آمریکا بایستیم خبرگزاری جمهوری اسلامی -