ادامه بررسی جنایت جنگی نظامیان آمریکایی در "افغانستان"

خبرگزاری میزان -

دیوان بین‌المللی کیفری اعلام کرد با وجود تهدید آمریکا مبنی بر عدم صدور ویزا برای بازرسان این نهاد، به بررسی جنایت جنگی نظامیان آمریکایی در افغانستان ادامه می‌دهد

منابع خبر
ادامه بررسی جنایت جنگی نظامیان آمریکایی در "افغانستان" خبرگزاری میزان -