ایران خواستار کمک سازمان ملل برای بازگشت داوطلبانه پناهندگان است

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۹ خرداد ۱۳۹۵

تهران - ایرنا - وزیر کشور گفت: خواست جمهوری اسلامی ایران از سازمان ملل کمک به اصل بازگشت داوطلبانه مهاجران یا پناهندگان به کشورشان است.

منابع خبر
دیدار کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان با ظریف خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۹ خرداد ۱۳۹۵