گزارش تصویری/ همایش شیرخوارگان حسینی در مشهد مقدس

گزارش تصویری / همایش شیرخوارگان حسینی در کرمان

خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۳ آذر ۱۳۹۱جعفر کبوتری

منابع خبر
همایش شیرخوارگان حسینی در مسجد جامع گرمی برگزار شد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۳ آذر ۱۳۹۱
همایش شیرخوارگان حسینی در بستان آباد برگزار شد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۳ آذر ۱۳۹۱
همایش شیرخوارگان حسینی در کرج برگزار شد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۳ آذر ۱۳۹۱