افزایش حق مسکن کارگران منتفی شد

افزایش حق مسکن کارگران منتفی شد
خدمت
جهان نیوز -

آخرین آیتم بسته حقوقی ۹۵کارگران افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن در سال جاری بود که هنوز اجرایی نشده ولی اخبار رسیده حاکی از این است که افزایش حق مسکن کارگران به دلیل ترس دولت از تورم انتظاری از دستور خارج شده است.

منابع خبر
افزایش حق مسکن کارگران منتفی شد جهان نیوز -
افزایش حق مسکن کارگران منتفی شد فردا -
افزایش حق مسکن کارگران منتفی شد خدمت -