صدور احکام افزایش حقوق سال ۹۸ کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی قوه قضاییه

خبرگزاری میزان -

رئیس امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه گفت: صدور احکام تغییر ضریب و افزایش حقوق سال ۱۳۹۸ کلیه کارمندان اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و مشاغل کارگری آغاز شده است

منابع خبر