بیعت با زاکانی (عکس)

بیعت با زاکانی (عکس)

عصر ایران
عصر ایران - ۳۱ فروردین ۱۳۹۲


منابع خبر
بیعت با زاکانی (عکس) عصر ایران - ۳۱ فروردین ۱۳۹۲
بیعت با زاکانی (عکس) آفتاب - ۳۱ فروردین ۱۳۹۲